Ramowy Rozkład Dnia

PRZEDSZKOLE GMINNE W JAKTOROWIE
CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 6.30 DO 17.00

PRZEDSZKOLE GMINNE im. RADOSNYCH
MALUSZKÓW W JAKTOROWIE

CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 6.30 DO 17.00

6.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci.
Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.
Stwarzanie okazji do wymiany informacji między rodzicami, a wychowawcami w grupie. 
8.00 – 8.30 – Ćwiczenia poranne oraz zabawy ruchowe. Utrwalanie wierszy i piosenek poznanych w przedszkolu.
8.30 – 8.40 – Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.
8.40 – 9.00 – Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków. Kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00 – 11.50 – Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.
Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych
i ruchowych. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
11.50 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu.
Wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Wdrażanie do samoobsługi.
12.00 – 12.30 – Obiad.
Praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem. Zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów
oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw.
12.30 – 14.20 – Relaksacja. Dzieci młodsze leżakowanie.

Dzieci starsze kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i na
przedszkolnym placu zabaw, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja
pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace
porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe
organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
14.20 – 14.30 – Przygotowanie do podwieczorku.   Czynności higieniczne i samoobsługowe.
14.30 – 14.45 – Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.
14.45 – 17.00 – Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na
powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza . Praca z dzieckiem zdolnym. W zależności
od pory roku – zabawy dowolne na przedszkolnym placu zabaw.
W ciągu całego dnia zwracana jest szczególna uwaga na zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci 

Scroll to Top
Skip to content